Informacje o Spółce.

Paymento Financial S.A. dostarcza profesjonalne usługi finansowe, oraz rozwiązania IT dla sektora finansowego. Usługi kierujemy do uczestników rynku finansowego, oraz e-commerce. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz zespół wybitnych i zaufanych fachowców.

Siedziba Paymento Financial S.A. mieści się w Tychach przy ulicy Browarowej 21, IT Loft Park. Spółka posiada numer NIP 6462948587 oraz REGON 366160728. Została wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Wydział VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000645612. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000,00 PLN, opłacony w całości. Głównym akcjonariuszem, skupiającym 99,99% akcji, jest Paymento S.A.

Prezesem Zarządu jest p. Andrzej Aleksander Poniński.

Paymento Financial S.A. jest Krajową Instytucją Płatniczą w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych z dnia 9 sierpnia 2011 r., wpisaną do Rejestru Usług Płatniczych pod numerem 46/2017. Działalność Paymento Financial S.A. jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Na działalność Spółki można złożyć reklamację z wykorzystaniem dowolnej formy kontaktu wskazanej na stronie Kontakt. Po rozpatrzeniu reklamacji możliwe jest zwrócenie się o dalszą pomoc do właściwego miejscowo Powiatowego lub Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego. Postępowania te są pozasądowe – rozwiązanie problemu odbywa się bez udziału sądu powszechnego. Postępowanie z udziałem Rzecznika Konsumentów jest bezpłatne i opisane jest na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl/. Kontakt do UOKiK w zakresie sporów to: telefon: 22 55 60 332, email: [email protected] Postępowanie z udziałem Rzecznika Finansowego wiąże się z opłatą 50 PLN i opisane jest na stronie https://rf.gov.pl/zasady-przyjmowania-skarg. Kontakt do Rzecznika Finansowego w zakresie sporów to: telefon: 22 333 73 26, email: [email protected] Postępowanie z udziałem sądu polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego jest bezpłatne i opisane jest na stronie https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny. Kontakt do sądu polubownego przy KNF w zakresie sporów to: telefon: 22 262 40 54, e-mail: [email protected]

Spółka przyjęła do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego w najszerszym możliwym zakresie. Spółka nie stosuje zasad 8.4 oraz 13.1 ze względu na skalę działalności. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 lutego 2018r. oraz 29 stycznia 2019r. pozytywnie oceniła stosowanie przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego.

Spółka publikuje Strukturę organizacyjną oraz Politykę informacyjną.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Klientami: Mateusz Hofman.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO): [email protected], tel. +48 32 4310066